โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...


กรมอนามัย

กรมอนามัยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๒ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒


ระเบียงคุณธรรม

สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ กฎ ระเบียบ กรณีตัวอย่างและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัย และจรรยาข้าราชการแก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย และผู้สนใจทั่วไป


ศูนย์ความรู้ กรมอนามัย

แหล่งรวมความรู้ เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และด้านวิชาการต่าง ๆ โดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่น่าสนใจ เช่น กิจกรรม/ผลงานการจัดการความรู้ กรมอนามัย, อนามัยแม่และเด็ก, อนามัยวัยเรียน / วัยรุ่นรักปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ความรู้ของส่วนกลาง รวบรวมไว้ด้วย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รัฐรู้สิ่งใด ประประชารู้สิ่งนั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค


ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

...

กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ที่อยู่: 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4478, 4487, 4490, 4494, 4495
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์   เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์